En dag i børnehaven

Vi forsøger at skabe en så tryg hverdag for det enkelte barn, som muligt igennem den måde, hvorpå vi har struktureret vores hverdag. Vi oplever at en genkendelighed i hverdagen er med til, at skabe en ydre tryghed for børnene. Den indre tryghed skabes igennem de menneskelige relationer, som både indebærer voksen/barn såvel som barn/barn relationerne.  

Kl. 6:30 – 9:30 (”Go` morgen”)

Dagtilbuddet åbner kl. 6.30. Her møder to personaler, én fra vuggestuen og én fra børnehaven. De starter med at lave morgenmad til de børn der kommer tidligt. Denne tid på dagen er præget af ro og høj grad af nærvær og omsorg. Der er god tid til at snakke med barn og forældre og til at trøste barnet, hvis der er svært at få sagt farvel. Det er ofte de samme børn der kommer tidligt, så personalet har et godt kendskab til det enkelte barns vaner, hvilket medvirker til en god start på dagen.

Kl. 7.30 går børnehavebørnene og deres voksne i børnehaven. Bliver man afleveret efter kl. 8:15 skal man afleveres i gruppen og man skal i den forbindelse være særlig opmærksom på, at benytte sig af en af de tre forskellige indgange til de tre grupper. I tidsrummet 7:30 – 9:30 prioriterer vi, at tiden bruges dels til en god modtagelse af børnene, dels til at tale med forældrene. At børnene er udhvilede, har overskud og de er "tændt" på omverdenen, giver de bedste vilkår for, at indgå i relationer med andre børn. Fra personalets side, er det et bevidst valg, at der netop i dette tidsrum gives plads til fordybelse i leg og plads til de aktiviteter som børnene selv sætter i gang. 

9:30 – 10:30 (Faste aktiviteter)

Fra kl. 9.30 til 10.45 starter de planlagte aktiviteter både på tværs og i grupperne. Her iværksætter vi bl.a. målrettede aktiviteter rettet mod bestemte aldersgruppe af børn, børnene skifter gruppe hver halve år, således sikrer vi, at alle børn kommer i de forskellige aktivitetsgrupper i løbet af deres børnehavetid.

Aktivitetsplanen

Vores mål, med aktivitetsplan er, at kvalificere og målrette aktiviteterne i grupperne.

Det gør vi ved at lave aldersinddelte grupper. På den måde kan vi lave aktiviteter, der passer præcist til det niveau børnene er på og dermed skabe læringsmiljøer, der motiverer til læring. Aktiviteterne danner en tryg platform, idet det er de samme børn og samme voksne.

Vi arbejder på tværs af stuerne, så børn danner relationer til flere børn og dermed er man aldrig ”alene” i børnehaven. Når børnene kan fordyber sig sammen, opstår der også der fællesskaber, der rækker ud over aktiviteten. Noget man kan tage med sig i den næste gruppe, eller når der leges uden for aktiviteterne. 

Aktivitetsgrupperne er dannet ud fra pædagogernes kompetence- og interesse områder. De voksne er i gruppen i hele perioden. Det betyder for børnene genkendelighed og tryghed. Hver aktivitetsgruppe vil, ved hver periode start, lave målbeskrivelse for aktivitetsgruppens arbejde. Det synliggøre, hvad der skal ske, hvorfor og hvordan det skal foregå.

For hver temauge kommer der også en målbeskrivelse. De kan læses på tavlen i "informationstunnlen".

Børnene rokerer rundt i de forskellige aktivitetsgrupper indtil de til sidst ender i ”storbørnsgruppen”.  Storbørnsgruppen starter man i, ca. et halvt år før forventet skolestart.

Beskrivelse af aktivitetsgrupperne

Gymnastik:

Om mandagen har vi fast booket den store gymnastiksal på Dalgas Avenue. Vi planlægger det pædagogisk sådan, at det oftest en specifik aldersgruppe, som deltager i aktiviteten. På den måde kan vi optimalt målrette aktiviteten til børnene. Aktiviteten forgår i tidsrummet fra kl. 9:00 – 10:00 og er struktureret således: I den første halve time bliver der hoppet og leget i gymnastiksalen på børnenes egne præmisser. Vi finder nogle af de forskellige gymnastikredskaber frem og støtter børnene i deres egne små og store påfund og ideer til, hvordan disse redskaber eventuel kan bruges. I den sidste ca. halve time bliver der igangsat nogle struktureret lege som fx troldeleg, banke banke bøf, faldskærm, rødt lys stop og alle mine kyllinger komme hjem, fodbold osv.  

Værksted:

Værkstedsgruppen er for en mindre gruppe børn, hvor forskellige materialer, teknikker bliver afprøvet. Her er der tid og ro til fordybelse i kreative områder. Børnenes finmotorik bliver særligt udfordret og kreativiteten har frit spil.

Musik:

Om onsdagen går en gruppe af de yngste børn til musik hos en uddannet musikpædagog (sammen med de ældste børn i vuggestuen. Denne gruppe er med til at vuggestuebørnene lære børnehaven at kende og gør overgangen lettere). Dette forgår i vores Tarzansal her i børnehaven. Theresa (musikpædagogen) laver nogle introduktions sanglege for, at danne en klangbund, som børnene kan genkende. Dette skal ses i lyset af, at Theresa også slutter forløbet med noget, som børnene kan genkende nemlig den samme ”farvel sang”. Dette er med til at skabe nogle rammer, hvori børnene føler sig trygge og derigennem turde mere og, idet hele taget kan være mere med og nærværende i ”musikkens verden”.

Udelivsgruppen:

Gruppen bruger legepladsen som base. Med fokus på leg og arbejde med naturens materialer (jord, ild, vand og luft), leger børnene sig til at erfaringer med natures materialer. Næsten hver gang er der gang i bålstedet og der laves frokost eller et supplement til Carstens mad.

Storbørnsgruppen:

Her mødes alle de børn der snart skal i skole. De laver aktiviteter der træner skoleparathed, så som at kunne modtage en kollektiv besked, sidde stille og lytte, vente på tur, respektere andre, tro på sig selv og arbejde selvstændigt.

Kulturgruppen

Gruppen undersøger den kulturelle del af Aarhus by. Det kan være alt fra kirker, kunst, arkitektur, musik og teater mm. Gruppen fokus er kultur set fra børnehøjde og sammen med andre børn. Lær din by at kende.

10:30 - 12:00 (Samling og måltidet)

Når klokken nærmer sig 10:45 holdes der samling alt efter behov og den aktuelle dags indhold. Der er mulighed for, at holde samling før frokost og eftermiddagsmad. Samlingen er et pædagogisk konstrueret fællesskab, hvor det at formidle, lytte og være deltagende i fællesskabet er selve kernen i den pædagogiske tanke. Her kan alt ske og tematikkerne kender ingen grænser. Fantasi, musik, fortællinger, historie og eventyr er nogle af de områder, som børnene bevæger sig ind på og arbejder med.

Fra kl. ca. 11:00 til 11.30 spiser vi frokost. Inden maden vasker alle hænder og får tisset og der er en voksen på badeværelset, som søger for at alt går som det skal. Børnene spiser i deres stamgruppe sammen med det faste personale (mod betaling). Det giver fællesskabsfølelse og personalet har mulighed for at præsentere børnene for alment gældende normer omkring et måltid. Vi arbejder pædagogisk med, at børnenes tilgang til måltidet kendetegnes ved, at være respektfuld, hvor også en generel viden om madens ingredienser er til stede. Ved måltiderne støttes børnene i at udvikle deres selvhjulpenhed. Det kan f.eks. være ved selv at øse mad op, at barnet øver sig på at benævner det, som man ønsker, at hjælpe andre som har brug for det osv. 

12:00 - 14:00 (Legepladsen og eftermiddagsmåltidet)

Når vi har spist går børnene ud og tager tøj på. De voksne i garderoberne hjælper det enkelte barn efter behov. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det igen her er selvhjulpenheden der er i fokus. Det at øve sig i at kunne selv indebærer også det, at kunne tage et selvstændigt initiativ, hvilket er noget, som vi pædagogisk arbejder meget med. 

Vi er på legepladsen hver dag fra klokken 12:00 – 13:30. Afhængigt af vejret er vi mere ude.

Vores legeplads rummer mange forskellige slags planter, her iblandt krydderurter og frugttræer og repræsenterer i det hele taget et bredt udsnit af naturens forskellige elementer. Det er også i denne stund, at personalet afvikler middagspauser på skift. I middagsstunden har personalet også tid til andet arbejde som f.eks. vejledning af studerende, stuemøder og forberedelse til samtaler. 

Når klokken nærmer sig 13:30 gør vi klar til, at gå ind (børnene rydder op og sætter sig efterfølgende på trappen). Når vejret tillader det, går vi på legepladsen resten af eftermiddagen, hvilket betyder at børnene bliver hentet ude på legepladsen.

14.00 14.30 eftermiddagsmad

Børnene spiser på deres egen stue. De hjælper med at dække bord og dele madpakker ud. Ved bordene er der tid til at snakke med hinanden og dele gode historier. Madpakken skal indeholde det man bliver mæt af; brød, frugt, grønt og evt lidt snacks. Vi har erfaring med at børnene starter med snacks, så dem kan med fordel skære ned på. 

14:30 – lukketid (leg og forældre/pædagog kontakt)

 De dage, hvor vi vælger at være inde, leger børnene hvor de vil og personalet fordeler sig rundt i huset. Der vil blive sat forskellige aktiviteter i gang, som man kan gå fra og til. Om eftermiddagen vil vi gerne tale med forældrene om, hvordan dagen er gået. Informationen på gruppens tavle og fotoskærmene er til forældrene så der kan følges med i barnets hverdag i børnehaven og snakket om, hvordan dagen har været, hvem der er blevet leget med osv. Det er væsentligt at huske, at børn generelt ikke er de mest meddelsomme, da de ofte lever i nuet og har dermed svært ved at relaterer til fortidens begivenheder og gøremål, som fx at fortælle om livet i børnehaven når man kommer hjem. Husk i denne forbindelse, at det ofte, for barnet kun er en impuls der skal til for, at sætte fortællingen i gang ved middagsbordet.

Det er mellem klokken 15:30 og 16:00, at børnehaven primært bliver ryddet op da det er i dette tidsrum, at der er personale til det. Når klokken bliver 16:00 er der 2 personaler tilbage i børnehaven og mange børn er gået hjem. Tiden mellem kl. 16:00 og 17:00 er ofte en stille periode. Vi oplever at børnene efter en lang dag, har behov for enten voksenkontakt, i form af fysisk omsorg eller at strække sig tilbage og måske nyde den ro, som naturligt er kommet i kraft af tilstedeværelsen af et mindre antal børn. 

Vi vil gerne bede forældrene om at hjælpe barnet med at rydde op før I går hjem og sørge for at der er orden i rummet. Et overskueligt rum fremmer selvhjulpenhed. 

Børnegården Sct. Anna lukker kl. 17.00 og fredag kl. 16.30.

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

7:30 – 8:30

Fælles aflevering på Blå og Rød stue.

Fælles aflevering på Blå og Rød stue.

Fælles aflevering på Blå og Rød stue.

Fælles aflevering på Blå og Rød stue.

Fælles aflevering på Blå og Rød stue.

8:30 - 9:30

Aflevering på stuerne

Aflevering på stuerne

Aflevering på stuerne

Aflevering på stuerne

Aflevering på stuerne

9:30 – 10:45

 

Gymnastiksal

 

Lige uge -

værksted

Ulige uge -

værksted

 

 

Stuens dag

 

Musik

 

 

Lige uge - Udelivsgruppe

 

Ulige uge -

kulturgruppe

 

 

Stuens dag

 

 

 

 

Alt kan ske!

Diverse aktiviteter.

 

10:45 – 11:30

Samling

Spisning

Samling

Spisning

Samling

Spisning

Samling

Spisning

Samling

Spisning

11:30 – 13:30

Toilet

Garderobe

Legeplads

Toilet

Garderobe

Legeplads

Toilet

Garderobe

Legeplads

Toilet

Garderobe

Legeplads

Toilet

Garderobe

Legeplads

14:00 – 14:30

14:30 - 14.45

 

Eftermiddags-mad.

Stuevis hygge med leg og læsning

Eftermiddags-mad.

Stuevis hygge med leg og læsning

 

Eftermiddags-mad.

Stuevis hygge med leg og læsning

Eftermiddags-mad.

Stuevis hygge med leg og læsning

Eftermiddags-mad.

Cafe-madpakker på Grøn stue.

Stuevis hygge med leg og læsning

14:45 – 17:00

Åbne stuer

Afhentning af børn.

Kl. 15:30 lukker grøn stue.

Åbne stuer

Afhentning af børn.

Kl. 15:30 lukker grøn stue.

Åbne stuer

Afhentning af børn.

Kl. 15:30 lukker grøn stue.

Åbne stuer

Afhentning af børn.

Kl. 15:30 lukker grøn stue.

Åbne stuer

Afhentning af børn.

Kl. 15:00 lukker grøn stue.

 

 Tak for i dag

 Tak for i dag

 Tak for i dag

  Tak for i dag

 Tak for i dag