Børnegården er et selvejende dagtilbud med en bestyrelse bestående 7 forældre valgt af og blandt forældre til børn i dagtilbuddet samt 2 personalerepræsentanter. Dagtilbuddet har driftsoverenskomst med Århus Kommune og følger de strategier og politikker, som er vedtaget for Børn og Unge området i Århus Kommune, herunder udviklingsplan, overordnet værdigrundlag og de ni strategier.

 

I det selvejende dagtilbud har bestyrelsen stor indflydelse på pædagogik, økonomi, personaleansættelse og overordnede principper for dagtilbuddets virke.

 

Driftsoverenskomsten betyder, at vi har samme normeringer og samme økonomi som i et kommunalt dagtilbud. 

 

Århus Kommunes Børn og Unge-afdeling fører tilsyn med, at vi følger gældende regler, politikker og love for området. Århus Kommune råder over alle pladser i dagtilbuddet.

 

Administration af drift og løn varetages af vores paraplyorganisation – Menighedernes Daginstitutioner i København.

 

Driftsoverenskomst og vedtægter kan findes andetsteds på hjemmesiden.

 

Bestyrelsen har dels en række formelle kompetenceområder, dels kan den selv opstille mål for dens arbejde. Desuden er bestyrelsen et formelt organ, som sikrer dialog mellem forældre, ledelse og personale. Det betyder, at alle forældre kan henvende sig til bestyrelsen, hvis de har forslag, emner, spørgsmål eller problemer, som de ønsker at institutionen formelt set skal forholde sig til.

 

I alle bestyrelsesmøder deltager desuden dagtilbuddets leder, dog uden stemmeret. De 4 forældrevalgte suppleanter deltager ligeledes i bestyrelsesmøderne.

 

Hvert år afholdes generalforsamling i september måned, hvor der er valg til bestyrelsen. Alle interesserede forældre har mulighed for at stille op og blive valgt ind. Man vælges for en toårig periode, og hvert år er halvdelen af bestyrelsens medlemmer derfor på valg. Det sikrer både mulighed for fornyelse og kontinuitet i bestyrelsens arbejde.

Formelle kompetenceområder:
Disse er større end for tilsvarende kommunale institutioner, men begrænser sig til følgende opgaver. Bestyrelsen skal godkende regnskab, er ansvarlig for bygningens vedligeholdelse og drift og endelig har bestyrelsen arbejdsgiverkompetencen i forhold til personalet, hvilket primært knytter sig til personalets ansættelsesforhold.

 

Endvidere skal bestyrelsen deltage i at udarbejde og diskutere dagtilbuddets overordnede pædagogiske linje sammen med ledelsen. I praksis varetages denne funktion hovedsagelig af ledelsen i samråd med personalet, men ansvar overfor bestyrelsen. På tilsvarende vis har bestyrelsens overdraget de økonomiske dispositioner til ledelsen, som så jævnligt rapporterer til bestyrelsen, ligesom bestyrelsesmøderne er forum for diskussion af prioriteringer i driftsbudgettet..

Mål fastlagt af bestyrelsen for dens arbejde:
Bestyrelsen ser det som sin primære opgave at formidle og styrke den eksisterende kommunikation inden for dagtilbuddet. Mellem forældre og personale, mellem dagtilbud og forældre og endelig forældrene imellem. Det er i disse relationer at småproblemer løses, at holdninger modnes og at inspiration og engagement videregives. Håbet er, at forældre derved får en bedre føling med deres barns hverdag og bliver trygge ved dagtilbuddet - til fordel for forældre, personale og ikke mindst for den vigtigste person - barnet. 

 

Endvidere tegner bestyrelsen forældrenes holdning i forhold til det politiske system. Bestyrelsen kan agere part i politiske spørgsmål, som vedrører det enkelte dagtilbud eller som har generel betydning for det børne- eller institutionspolitiske område. Det kan foregå som i direkte dialog med eksempelvis kommunens 1. magistrat, i samspil med andre bestyrelser, i dagspressen med videre. Hvorvidt, i hvilket omfang og på hvilken måde denne mulighed anvendes, beror alene på den til en hver tid aktuelle bestyrelsessammensætning og dennes prioriteringer.

 

 

V E D T Æ G T E R 

 

for 

 

Det selvejende dagtilbud

 

Børnegården Sct. Anna

 

 

 

§ 1

 

Dagtilbuddets navn og adresse

 

 

 

Det selvejende dagtilbuds navn er Børnegården Sct. Anna (i det følgende refereret til som “dagtilbuddet”). Dens hjemsted er Århus Kommune og adressen er Skt. Annagade 34, 8000 Århus C

 

 

 

§ 2 

 

Dagtilbuddets formål, målsætning og rammer  

 

 

 

Det er dagtilbuddet s formål at virke som daginstitution i henhold til §§ 7, 8, 9, 12, 14 og 15 og 15a i Lov om social service samt §16 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 

 

Stk. 2 

 

Dagtilbuddets formål er endvidere - med respekt for Århus Kommunes målbeskrivelse for daginstitutionerne - i samarbejde med forældrene at skabe et miljø, der supplerer hjemmets opdragelse og udvikler børnene til åbne og selvstændige mennesker, der har forståelse for og accept af andres forskelligheder. 

 

Dagtilbuddet skal fremme børnenes kreativitet, give dem mulighed for at udforske de nære omgivelser og naturen samt deltage i praktiske gøremål. Gennem aktivitet og leg skal børnene tilbydes fysiske udfoldelsesmuligheder under hensyntagen til deres forskellige alders- og udviklingstrin. Institutionen skal medvirke til at give børnene forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen.

 

 

 

§ 3 

 

Tilsyn

 

 

 

Dagtilbuddet er, jævnfør §16 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, forpligtet til at underkaste sig den kommunale tilsynsforpligtelse, der omfatter indholdet og kvaliteten af dagtilbuddet (pædagogik, sikkerhed, hygiejne og økonomiske driftsforudsætninger) samt det enkelte barns forhold i dagtilbuddet.

 

 

 

§ 4

 

Forvaltningsloven og Offentlighedsloven

 

 

 

Som følge af, at dagtilbuddet har indgået driftsaftale med Århus Kommune, er dagtilbuddet en del af den offentlige forvaltning i relation til Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Det betyder, at de to loves regler om aktindsigt, notatpligt, tavshedspligt og partshøring, begrundelse m.v. finder anvendelse i forhold til borgerne/forældrene. 

 

Efter retssikkerhedslovens § 43, stk. 3, reguleres tavshedspligten og udvekslingen af oplysninger mellem Kommunen og det selvejende dagtilbud af Forvaltningslovens §§ 27, 29 og 32. 

 

Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter også efter at bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen er forpligtet til at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt

 

 

 

§ 5

 

Driftsaftale med Århus Kommune

 

 

 

Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for dagtilbuddet s drift ved aftale mellem bestyrelsen og Århus Kommune, jfr. Lov om social service § 9. 

 

 

 

§ 6

 

Dagtilbuddets ledelse

 

 

 

Dagtilbuddets ledelse består af en bestyrelse, der, inden for lovgivningen og de af Kommunen fastsatte mål og rammer, varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den pædagogiske og daglige administrative ledelse og drift af dagtilbuddet. 

 

 

 

§ 7

 

Dagtilbuddets bestyrelse

 

 

 

Bestyrelsen arbejder i henhold til §14 i Lov om social service efter den enstrengede model, hvorefter bestyrelsen består af et flertal af valgte forældre og med repræsentation af dagtilbuddets medarbejdere.

 

Bestyrelsen består af 7 forældre med børn i dagtilbuddet, og 2 medarbejderrepræsentanter valgt blandt det uddannede personale. Medarbejderrepræsentanterne er stemmeberettigede.

 

Stk. 2

 

Bestyrelsen fastsætter principperne for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af dagtilbuddets budgetrammer.

 

Valg til bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 7 vælges af og blandt forældrene og 2 vælges af dagtilbuddets fastansatte uddannede medarbejdere. Herudover vælges 4 suppleanter. 1. suppleanten deltager i alle bestyrelsesmøder. De valgte suppleanter indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, hvorefter de har opnået flest stemmer. 

 

Stk. 2

 

Medlemmer til bestyrelsen vælges for en 2-årig periode med tiltrædelse umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Genvalg kan finde sted. I lige år vælges 4 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer udtræder normalt af bestyrelsen den dag, hvor bestyrelsesmedlemmet ikke længere har et barn i institutionen. Dog kan ét forældrevalgt bestyrelsesmedlem for en kortere periode være uden barn i institutionen. 

 

De bestyrelsesmedlemmer, som udpeges af institutionens medarbejdere, vælges med simpelt stemmeflertal for 2 år ad gangen. Der er én personalerepræsentant på valg hvert år og der vælges en personalerepræsentant fra hver afdeling.

 

Stk. 3

 

Valget af bestyrelsesmedlemmer sker på den årlige generalforsamling der afholdes efter den 16. august og før den 30. september. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. På mødet redegør formanden for bestyrelsens arbejde i det forløbne år og for eventuelle tiltag i det kommende år. Ligeledes redegør dagtilbuddets leder for dagtilbuddets pædagogiske arbejde det forløbne år og for planlagte tiltag det kommende år.

 

Der udleveres én stemmeseddel pr. barn, hvorpå der kan skrives op til tre forskellige navne på forældrekandidater, som ønskes valgt. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

 

Som forældre betragtes de, der har forældremyndigheden, eller den, der har den faktiske omsorg for og daglige tilknytning til barnet (jvf. Socialministeriets retningslinier). I tvivlstilfælde afgør lederen i samråd med formanden, hvem der har stemmeret, og hvem der er valgbare.

 

Ansatte samt deres samlever/ægtefælle, der har børn i institutionen, har stemmeret, men er ikke valgbare til dagtilbuddets bestyrelsen som forældrevalgte medlemmer.

 

Stk. 4

 

Bestyrelsesmedlemmer udtræder normalt af bestyrelsen den dag, hvor bestyrelsesmedlemmet ikke længere har barn i dagtilbuddet. En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til bestyrelsen eller har modtaget sin opsigelse fra bestyrelsen. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.

 

Stk. 5

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formanden vælges ved almindelig flertalsbeslutning. De bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af dagtilbuddets medarbejdere, kan ikke vælges som formand eller næstformand. 

 

Efter at valget og konstitueringen har fundet sted, sørger bestyrelsesformanden for, at navnene på de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer samt på formanden og næstformanden indberettes til Børn og Unge-Afdelingen i Århus Kommune.

 

Stk. 6

 

Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer umiddelbart ved deres indtræden i bestyrelsen er gjort bekendt med nærværende vedtægt, den med Kommunen indgåede aftale samt bestyrelsens eventuelle forretningsorden og øvrige i dagtilbuddet gældende retningslinier.

 

 

 

§ 9 

 

Bestyrelsens møder

 

 

 

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. 

 

Stk. 2

 

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, heraf mindst 2 i institutionen. dagtilbuddet s leder deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret. 

 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

Stk. 3

 

Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne. Formanden eller lederen kan indkalde til møde så ofte det findes fornødent, eller hvis 2 af bestyrelsensmedlemmer fremsætter ønske herom. Der indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter med mindre , der er enighed i bestyrelsen om andet. Dagsorden udarbejdes af formanden i samarbejde med lederen. Lederen og ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve punkter optaget på dagordenen. I tilfælde af formandens varige forfald, eller hvis formanden ikke - trods henstilling fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer - indkalder til møde, kan 2 medlemmer indkalde til møde.

 

Bestyrelsens møder er åbne for forældre og ansatte, der ønsker at overvære dem, medmindre der er tale om personsager samt sager, der under hensyn til forvaltningslovens regler skal behandles på lukkede møder. 

 

Stk. 4

 

Der bør tilstræbes, at beslutninger træffes i enighed i dagtilbudsbestyrelsen.

 

I tilfælde af uenighed på mødet er det lederens opgave at fremsætte løsningsforslag, der tilstræber at tilgodese de forskellige synspunkter.

 

Såfremt der ikke kan opnås enighed i dagtilbuddsbestyrelsen, kan afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Ønskes der at afgive stemme ved fuldmagt, skal fuldmagten deponeres hos lederen af dagtilbuddet. Fuldmagt kan kun gives til at stemme om dagsordenspunkter.

 

Personalerepræsentanterne i bestyrelsen skal have lejlighed til at drøfte dagsordenspunkter på et personalemøde, inden beslutning træffes i bestyrelsen.

 

Hvis mindst 2 af bestyrelsens fremmødte medlemmer ønsker det, kan en beslutning udsættes til næste møde. Samme punkt kan alene udsættes én gang.

 

Stk. 5

 

Beslutninger omhandlende lederansættelse, dagtilbuddets formål, målsætning og nedlæggelse af dagtilbuddet kræver dog kvalificeret flertal (3/4).

 

Stk. 6

 

Over bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger føres enten en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer, eller der udarbejdes et skriftligt referat, der sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet. Referatet betragtes som godkendt, såfremt der ingen indsigelse er fremkommet inden 3 dage efter udsendelsen.  

 

 

 

§ 10 

 

Bestyrelsens ansvar og kompetence

 

 

 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for dagtilbuddets administrative, driftsmæssige og økonomiske forhold samt for målsætning og principper for dagtilbuddets arbejde. Bestyrelsen skal i den forbindelse påse, at dagtilbuddets drift og anliggender varetages under hensyntagen til bestemmelserne i nærværende vedtægt samt i overensstemmelse med aftalen med Århus Kommune.

 

Stk. 2

 

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker udover dagtilbuddets daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning. 

 

Stk. 3

 

Indgåelse og ophævelser af aftalen mellem det selvejende dagtilbud og Århus Kommune samt indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører dagtilbuddet s kapital, kræver bestyrelsens tilslutning.

 

Stk. 4

 

Bestyrelsen har kompetence til at ansætte og afskedige dagtilbuddets personale inden for de rammer, der er fastsat i det af Kommunen godkendte budget samt de regler, retningslinier, overenskomster/aftaler og politikker, som gælder for dagtilbud i Århus Kommune. Ansættelse og afskedigelse af leder sker under forbehold af Århus Kommunes godkendelse. Dagtilbuddet må ved opslag af stillingen tage forbehold herom.

 

Bestyrelsen kan - efter nærmere konkret aftale herom - delegere ansættelseskompetencen til dagtilbuddets leder.

 

 

 

§ 11 

 

Tegningsret og hæftelser

 

 

 

Dagtilbuddet tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

Stk. 2

 

Dagtilbuddet hæfter med sin egenkapital/formue efter dansk rets almindelige regler for alle dagtilbuddets gældsforpligtelser.

 

Stk. 3

 

Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for dagtilbuddet s dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler. 

 

 

 

§ 12

 

Dagtilbuddets eventuelle nedlæggelse

 

 

 

I tilfælde af dagtilbuddets nedlæggelse skal dens egenkapital/formue anvendes til et andet, af bestyrelsen vedtaget, lignende socialt eller sundhedsmæssigt formål for børn og unge. Formålet skal godkendes af Århus Kommune.

 

 

 

§ 13

 

Ændring af vedtægten

 

 

 

Ændringer af foranstående vedtægter kræver tilslutning fra bestyrelsen ved kvalificeret flertal på 3/4. Vedtægtsændringer kræver desuden godkendelse af Århus Kommune. 

 

Vedtægterne er godkendt af Århus Kommune, Magistratens 1. Afdeling v/Børn og Unge-Afdelingen.

 

 

 

Ole Kiil Jacobsen

 

Børn og Unge-chef

 

Driftsoverenskomsten betyder, at vi har samme normeringer og samme økonomi som i et kommunalt dagtilbud. 

Århus Kommunes Børn og Unge-afdeling fører tilsyn med, at vi følger gældende regler, politikker og love for området. Århus Kommune råder over alle pladser i dagtilbuddet.

Administration af drift og løn varetages af vores paraplyorganisation – Menighedernes Daginstitutioner i København.

Driftsoverenskomst og vedtægter kan findes andetsteds på hjemmesiden.

Bestyrelsen har dels en række formelle kompetenceområder, dels kan den selv opstille mål for dens arbejde. Desuden er bestyrelsen et formelt organ, som sikrer dialog mellem forældre, ledelse og personale. Det betyder, at alle forældre kan henvende sig til bestyrelsen, hvis de har forslag, emner, spørgsmål eller problemer, som de ønsker at institutionen formelt set skal forholde sig til.

I alle bestyrelsesmøder deltager desuden dagtilbuddets leder, dog uden stemmeret. De 4 forældrevalgte suppleanter deltager ligeledes i bestyrelsesmøderne.

Hvert år afholdes generalforsamling i september måned, hvor der er valg til bestyrelsen. Alle interesserede forældre har mulighed for at stille op og blive valgt ind. Man vælges for en toårig periode, og hvert år er halvdelen af bestyrelsens medlemmer derfor på valg. Det sikrer både mulighed for fornyelse og kontinuitet i bestyrelsens arbejde.

Formelle kompetenceområder:
Disse er større end for tilsvarende kommunale institutioner, men begrænser sig til følgende opgaver. Bestyrelsen skal godkende regnskab, er ansvarlig for bygningens vedligeholdelse og drift og endelig har bestyrelsen arbejdsgiverkompetencen i forhold til personalet, hvilket primært knytter sig til personalets ansættelsesforhold.

Endvidere skal bestyrelsen deltage i at udarbejde og diskutere dagtilbuddets overordnede pædagogiske linje sammen med ledelsen. I praksis varetages denne funktion hovedsagelig af ledelsen i samråd med personalet, men ansvar overfor bestyrelsen. På tilsvarende vis har bestyrelsens overdraget de økonomiske dispositioner til ledelsen, som så jævnligt rapporterer til bestyrelsen, ligesom bestyrelsesmøderne er forum for diskussion af prioriteringer i driftsbudgettet..

Mål fastlagt af bestyrelsen for dens arbejde:
Bestyrelsen ser det som sin primære opgave at formidle og styrke den eksisterende kommunikation inden for dagtilbuddet. Mellem forældre og personale, mellem dagtilbud og forældre og endelig forældrene imellem. Det er i disse relationer at småproblemer løses, at holdninger modnes og at inspiration og engagement videregives. Håbet er, at forældre derved får en bedre føling med deres barns hverdag og bliver trygge ved dagtilbuddet - til fordel for forældre, personale og ikke mindst for den vigtigste person - barnet. 

Endvidere tegner bestyrelsen forældrenes holdning i forhold til det politiske system. Bestyrelsen kan agere part i politiske spørgsmål, som vedrører det enkelte dagtilbud eller som har generel betydning for det børne- eller institutionspolitiske område. Det kan foregå som i direkte dialog med eksempelvis kommunens 1. magistrat, i samspil med andre bestyrelser, i dagspressen med videre. Hvorvidt, i hvilket omfang og på hvilken måde denne mulighed anvendes, beror alene på den til en hver tid aktuelle bestyrelsessammensætning og dennes prioriteringer.