De to afdelinger

I vuggestueafdelingen i stueetagen er børnene fordelt på fire stamgrupper. Hovedparten af dagen børnene kan lege, hvor i huset de har lyst. Grupperummene er af varierende størrelse og er indrettet med forskellige legetilbud. 

Børnehaveafdelingen er beliggende på 1. og 2. sal i huset. Der er tre stuer, Blå, Grøn og Rød, med børn fra 3 til 5 år. Børnehaven er indrettet i åben plan med mange forskellige legemiljøer, det giver mulighed for børnene at bevæge sig op/ned på alle stuerne. Det øger forskellige legerelationer og legemiljøer. Legepladsen har vi valgt at dele op med et hegn, fordi vi synes, at det er for svært både at sikre trygge omgivelser for de små børn og skabe udfordringer for de store børn. Men der er låge i hegnet så børnene kan bruge hele legepladsen efter aftale med en ansat. 

Vuggestuens legeplads er løbende fornyet og renoveret. Børnehavens legeplads har gennemgået i en gennemgribende renovering i 2008 til 2010.

Vi lægger vægt på udelivet og forsøger at komme ud mindst en gang dagligt.

Brugergruppen

Hovedparten af de børn som går i dagtilbuddet, kommer fra velfungerende familier. Det betyder, at vi møder børn som er velstimulerede og som får mange oplevelser sammen med deres familier. Derfor lægger vi i det daglige pædagogiske arbejde stor vægt på børnenes sociale udvikling. Her er mulighederne for at indgå i relationer med andre børn og for at deltage i ”det store fællesskab”.

Forældrene er meget engagerede og interesserede i deres børn og i den hverdag som dagtilbuddet skal tilbyde. Samtidig er en del af forældrene på et sted i deres liv, hvor deres karriere fylder en del.

Opgaven

Børnegården Sct. Anna skal leve op til dagtilbudsloven, som beskriver grundlaget for at drive dagtilbud i Danmark. Desuden skal vi leve op til de i Århus Kommune politisk vedtagne værdigrundlag for arbejdet på børne- og ungeområdet. Med baggrund i dette, har personalet med deres faglige uddannelse og bestyrelsen med indsigt i brugergruppens ønsker, udviklet Børnegården Sct. Annas værdigrundlag.

 

Respekt for grænser – politik for Børnegården Sct. Anna

Århus Kommune har udarbejdet procedure for, hvordan mistanke om overgreb og krænkelser mod børn behandles. Børn og Unges hotline - 2179 8888 - giver mulighed for at komme direkte i kontakt med forvaltningen i tilfælde af mistanke om overgreb på et barn i én af kommunens institutioner eller skoler.

Hotlinen henvender sig primært til forældre, men medarbejdere i Børn og Unge kan også benytte telefonlinjen. Du bør dog altid først kontakte din nærmeste leder, hvis du har mistanke om overgreb.
På baggrund af din henvendelse bliver du inden for 30 minutter kontaktet af en medarbejder fra Børn
og Unges Specialgruppe. Gruppen består af medarbejdere med specialfaglig viden inden for sager
om overgreb.

Der ligger en umådelig stor værdi i god fysisk kontakt mellem børn og mellem børn og voksne. Især for de små børn er det livsvigtigt for trygheden, at de kan søge trøst og støtte hos voksne.

Der ligger også en stor værdi i at have både mandlige og kvindelige ansatte. Derfor er det lederens og personalets evne til at afbalancere hensynet til personlig sikkerhed og hensynet til god fysisk og psykisk kontakt der er afgørende for, at grænser forvaltes på en ordentlig måde.

Formålet med denne politik er at skabe en praksis, hvor personalet trygt kan arbejde med børnene uden at føle sig mistænkeliggjort eller overvåget af leder, kolleger eller forældre. En praksis hvor personalet undgår at komme i situationer, hvor de bliver mistænkeliggjorte.

De ansattes opgave er at skabe en moden og klar grænsesætning for indbyrdes adfærd i vores hus. Den sunde fornuft skal råde og vi skal undgå, at der hverken bliver heksejagt eller at alvorlige grænseoverskridelser bliver ignoreret eller fortiet.

Gennem oplæg og efterfølgende diskussion har personalet truffet en række beslutninger om, hvordan vi her i Børnegården Sct. Anna håndterer grænser.

Tænk dig om og beskyt dig selv – regler for adfærd i Børnegården Sct. Anna

Forældrene oplyses om de retningslinjer der gælder for personalet, hvis der er mistanke om, at et barn udsættes for krænkelse eller overgreb og forældrene gøres opmærksomme på Århus Kommunes Hotline. Ligeledes oplyses forældrene om de adfærdsregler som personalegruppen har vedtaget og vi forventer, at forældrene bakker op om disse. Det kan f.eks. være det at støtte børnene i at tørre sig selv efter toiletbesøg.

Regler for personalet:

 • Døre til badeværelser holdes åbne, når kun én ansat er til stede sammen med børn.
 • Vikarer og nyansatte er ikke alene når de skifter børn.
 • Vikarer og nyt personale må ikke gå alene op/ind fra legeplads for at skifte børn.
 • Vi tager ikke temperatur på børn analt.
 • Ansatte undgår generelt at være alene i lukkede rum med børn.
 • Ture ud af huset, hvor en ansat går alene med børn, skal altid aftales med en leder
 • Når voksne tumler med børn, skal alle være påklædte og døren til rummet skal være åben. Mænd kan være mere udsatte for misforståelser når de f. eks. tumler med børnene – beskyt dig selv!
 • Overvej generelt din adfærd, så den ikke giver anledning til fejltolkning af andre (forældre, børn, kolleger).
 • Vi tager ikke foto af afklædte børn.
 • Det er tilladt at kysse børn på pande og kind, men ikke på mund.
 • Det er selvfølgeligt tilladt at tage børn på skødet ved hygge, trøst, læsning mv. – men overvej situationen, så den ikke misforstås.
 • Børnene må gerne kigge på ved fælles tisning / skiftning.
 • Ved seksuelle lege skal alle børn mindst have underbukser på. Personalet skal her være ekstra opmærksomt på, hvordan legen generelt udspiller sig. At børnene er nogenlunde lige gamle, er ligeværdige og er lige interesserede i legen.
 • Mobning skal undgås ved stor opmærksomhed på dette fra personalet. Uheldige drillelege stoppes og overvejelser af legegruppers sammensætning er til stadig diskussion ved gruppe/stuemøder.
 • Konflikter børnene imellem løses ved, at de ansatte hjælper børnene til at kommunikere verbalt. De ansatte fremstår som gode rollemodeller for børnene i konfliktløsning og kommunikation.

 

Udarbejdet af Birgitte Kammer. Denne politik gennemgås med alle ansatte på fælles personalemøder i februar og august, samt med alle nyansatte på stue/gruppemøde.