Læreplaner

Alsidig personlige udvikling

Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at barnet får gode muligheder for at udvikle sig individuelt og socialt.

Det er vigtigt at respektere barnets personlighed, at møde barnet som det er - acceptere det, forstå det og rumme dets følelser. 

Barnet i gruppen skal opleve både sig selv og de andre børn som værdifulde personer. Børnenes forskellige personligheder og egenskaber er alle vigtige for fællesskabet. I vuggestuen oplever børnene, at de er en del af en større sammenhæng. Barnet skal blive bevidst om sin egen rolle i fællesskabet. De voksne viser børnene, at alle er værdifulde i fællesskabet og at alle kan bidrage til fællesskabet.

Ved at få opmærksomhed, anerkendelse, støtte og omsorg opbygges barnets selvværd.

Højt selvværd giver glæde over at være til. Det giver børnene de bedste betingelser for at indgå i relationer og støtter deres evnen til at behandle andre mennesker med respekt. Jo større selvværd barnet har, jo bedre er det rustet til at møde verdenen.

Mål:

1. Børnene skal lære at føle sig værdifulde (selvværd, selvtillid)

2. Børnene skal kunne begynde at give udtryk for egne forskelligartede følelser og de skal støttes til at opfatte/aflæse andre menneskers følelser (glæde, vrede, smerte)

3. Børnene skal vejledes, så de på sigt kan udvikle empati

Social udvikling

Sociale kompetencer er nøglen til fællesskabet. Ved at være en del af fællesskabet oplever barnet glæden ved samspillet med andre børn. I vuggestuen har barnet muligheder for at indgå i relationer med andre mennesker - en forudsætning for at kunne agere i den komplekse verden, som barnet vokser op i. 

Igennem legen udvikler børnene sociale kompetencer, som er centrale for deres udvikling. I legen afprøves og udforskes verdenen og venskaber dannes.  

For at kunne fungere i en gruppe er det nødvendigt, at barnet lærer at tage hensyn til og udvise respekt for andre. I mødet med andre erfarer barnet noget om sig selv og samtidig lærer barnet, hvordan dets adfærd og reaktioner virker på omverdenen.

I det sociale fællesskab i vuggestuen har børnene rig mulighed for at lære at løse konflikter, forhandle og samarbejde. De skal lære, at der i fællesskabet er plads til verbalt som nonverbalt at give udtryk for, hvad de gerne vil og har lyst til, men også forstå, at andre, ligesom de selv, har behov.

Mål:

1. Børnene skal lære at indgå i relationer og støttes i at skabe venskaber 

2. Børnene skal lære at forstå de sociale spilleregler i forskellige kontekster 

3. Børnene skal gennem samværet med andre børn og voksne lære at begå sig i og navigere i fællesskabet

Kommunikation og sprog

Sprog er forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes mange forskellige sprog og udtryksformer, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces. Der finder verbalt og nonverbalt sprog f.eks. talesprog, kropssprog og mimik, 

Barnets tilegnelse af begreber og ord styrkes, når barnet får mulighed for at gøre sig konkrete og sanselige erfaringer med omverdenen. I vuggestuen støttes børnene i at give sproglig udtryk for deres oplevelser og følelser. De voksne sætter ord på handlinger og støtter barnet i at udtrykke sig sprogligt.

Gennem samtale, sang, musik, rim, remser, ordleg, mimik og højtlæsning, oplever barnet kommunikationens mange nuancer. Det er vigtigt at kende nuancerne for at kunne aflæse, forstå og indgå i relationer med andre mennesker.

Ved at understøtte sprog der omtaler og udtrykker følelser, hjælpes barnet til at forstå egne og andres følelser og reaktioner.

Mål:

1. Børnene skal lære at koble sproglyde og virkelighed sammen

2. Børnene skal tilegne sig ord og begreber

3. Børnene skal gennem rim, remser og sange inspireres til kreativt brug af sproget

Krop, sanser og bevægelse

Ved at styrke børnenes udvikling af motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres forudsætninger for generelt at udvikle sig. I vuggestuen er der mange rammer og mangfoldige muligheder for at udfordre børnene til at bevæge sig.

Ved at bruge sin krop og være kendt med sin krops muligheder og formåen, får barnet selvtillid og lyst til at udforske verdenen.

I vuggestuen har måltidet høj prioritet. Her severes hver dag et sundt, varieret og ernæringsrigtigt måltid. Måltidet skal være en sanseinspiration for barnet - her opleves gennem syn, duft og smag. At lære sunde madvaner er et vigtigt element i dagligdagen i vuggestuen. 

Mål:

1. Børnene skal opleve glæden ved at spise sundt og varieret 

2. Børnene skal opleve glæde ved at bevæge sig og dermed styrkes i motoriske færdigheder

3. Børnene skal støttes i at være selvhjulpne og opleve tilfredsstillelsen ved at mestre selv

Natur, udeliv og science

Naturen pirrer nysgerrigheden og giver mulighed for mange forskellige oplevelser. I vuggestuen arbejder vi hen imod at børnene udvikler respekt og forståelse for naturen, så de kan opleve glæden ved at være i naturen.

Naturen giver oplevelser som hurtigt forplanter sig til børnene rent følelsesmæssigt.  Årstidernes skiften giver inspiration og stof til nye lege og naturens variation formår at stimulere alle sanser. Udemiljøet byder på andre muligheder for børnene, end dem de får indendørs. Udemiljøet kan opfylde barnets behov for sansemæssig stimulation. Der findes kræfter der udfordrer og inspirerer børnene: vinden, solen, torden, regnen og hvordan naturen skifter i takt med årstiderne.

Vi arbejder med science aktiviteter der passer til børns umiddelbare tilgang til verden; De undrer sig, de er nysgerrige og de stiller spørgsmål. Vi arbejder efter den undersøgende tilgang med voksne der er opmærksomme på børnenes nysgerrighed og som selv er nysgerrige og stiller refleksive spørgsmål i børnehøjde.  

Mål:

1. Børnene skal lære at være ude i alt slags vejr

2. Børnene skal lære at passe på naturen

3. Børnene skal lære at forholde sig eksperimenterende og nysgerrige til omgivelserne både ude og inde.

Kultur, æstetik og fællesskab

Barnets opfattelse af verdenen, andre mennesker og dets egne muligheder og potentialer udvikles og styrkes i mødet med et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. 

Kulturelle udtryksformer er ikke kun kunstneriske og kreative, men også den måde vi omgås hinanden på. 

I vuggestuen introduceres børnene til mangfoldige udtryksformer som musik, sang, maling, modellervoks, besøg på kunstmuseum, naturen, mad osv. Alt sammen noget der er med til at pirre og udfordre børnenes nysgerrighed.

Vi lægger også stor vægt på den etiske dimension i kulturelle udtryksformer og værdier. Dvs. den måde hvorpå man møder sin omverden og hvordan omverdenen møder den enkelte - altså omgangsformer, traditioner, værdier og normer.

Mål:

1. Børnene skal lære om vuggestuens og årets traditioner; fastelavn, jul, bedsteforældredag, fællesspisning, festlig fredag og temauger

2. Børnene skal tilbydes muligheder for at udfolde sig kreativt. Gennem glæden ved at skabe, styrkes deres kendskab til kulturelle udtryksformer og værdier

3. Børnene skal inspireres til nysgerrighed overfor mangfoldigheder og udvikle respekt for andre kulturer og værdier

Leg og aktivitet

Børnenes leg er det helt afgørende omdrejningspunkt for dagligdagen i vuggestuen. Netop gennem legen udvikles de sociale kompetencer, som er helt centrale for børnenes udvikling.
Legen er den røde tråd i de mange aktiviteter, der foregår på børns og voksnes initiativer. Ud over børnenes egne finurlige og fantasifulde påfund tilstræber vi at inspirere til og præsentere børnene for nye aktivitetsmuligheder.

Gennem legen afprøver og udforsker børnene verden. I vuggestuen foregår der hele tiden en vekslen mellem voksen-igangsatte aktiviteter og børnenes selvorganiserede lege. Personalet har fokus på de signaler som børnene sender. I voksenplanlagte aktiviteter er personalet opmærksomme på, hvilke børn der udvælges til at deltage i de forskellige aktiviteter således, at aktiviteterne har et pædagogisk sigte. Målet med aktiviteterne er dels at styrke bestemte kompetencer hos en bestemt gruppe børn, dels at give børnene kendskab til børn fra andre grupper og dermed - måske - skabe nye venskaber.

Udelivet på legepladsen vægtes højt. Her stimuleres og styrkes børnenes sanser og motorik. Her præsenteres børnene for naturens mangfoldigheder, som regnormen der kan studeres på tæt hold, grene og blade, der kan blive til pynt på sandkagen, for ikke at tale om edderkopper og -spind. Livet på legepladsen giver børnene mulighed for anderledes leg og fordybelse. Det være sig alene eller sammen med andre. På legepladsen er der færre begrænsninger og større rum.

Kun meget få dage om året, er vi ikke ude mindst en gang dagligt !