Børnegården er et selvejende dagtilbud med en bestyrelse bestående 7 forældre valgt af og blandt forældre til børn i dagtilbuddet samt 2 personalerepræsentanter. Dagtilbuddet har driftsoverenskomst med Århus Kommune og følger de strategier og politikker, som er vedtaget for Børn og Unge området i Århus Kommune, herunder udviklingsplan, overordnet værdigrundlag og de ni strategier.

I det selvejende dagtilbud har bestyrelsen stor indflydelse på pædagogik, økonomi, personaleansættelse og overordnede principper for dagtilbuddets virke.

Driftsoverenskomsten betyder, at vi har samme normeringer og samme økonomi som i et kommunalt dagtilbud. 

Århus Kommunes Børn og Unge-afdeling fører tilsyn med, at vi følger gældende regler, politikker og love for området. Århus Kommune råder over alle pladser i dagtilbuddet.

Administration af drift og løn varetages af vores paraplyorganisation – Menighedernes Daginstitutioner i København.

Driftsoverenskomst og vedtægter kan findes andetsteds på hjemmesiden.

Bestyrelsen har dels en række formelle kompetenceområder, dels kan den selv opstille mål for dens arbejde. Desuden er bestyrelsen et formelt organ, som sikrer dialog mellem forældre, ledelse og personale. Det betyder, at alle forældre kan henvende sig til bestyrelsen, hvis de har forslag, emner, spørgsmål eller problemer, som de ønsker at institutionen formelt set skal forholde sig til.

I alle bestyrelsesmøder deltager desuden dagtilbuddets leder, dog uden stemmeret. De 4 forældrevalgte suppleanter deltager ligeledes i bestyrelsesmøderne.

Hvert år afholdes generalforsamling i september måned, hvor der er valg til bestyrelsen. Alle interesserede forældre har mulighed for at stille op og blive valgt ind. Man vælges for en toårig periode, og hvert år er halvdelen af bestyrelsens medlemmer derfor på valg. Det sikrer både mulighed for fornyelse og kontinuitet i bestyrelsens arbejde.

Formelle kompetenceområder:
Disse er større end for tilsvarende kommunale institutioner, men begrænser sig til følgende opgaver. Bestyrelsen skal godkende regnskab, er ansvarlig for bygningens vedligeholdelse og drift og endelig har bestyrelsen arbejdsgiverkompetencen i forhold til personalet, hvilket primært knytter sig til personalets ansættelsesforhold.

Endvidere skal bestyrelsen deltage i at udarbejde og diskutere dagtilbuddets overordnede pædagogiske linje sammen med ledelsen. I praksis varetages denne funktion hovedsagelig af ledelsen i samråd med personalet, men ansvar overfor bestyrelsen. På tilsvarende vis har bestyrelsens overdraget de økonomiske dispositioner til ledelsen, som så jævnligt rapporterer til bestyrelsen, ligesom bestyrelsesmøderne er forum for diskussion af prioriteringer i driftsbudgettet..

Mål fastlagt af bestyrelsen for dens arbejde:
Bestyrelsen ser det som sin primære opgave at formidle og styrke den eksisterende kommunikation inden for dagtilbuddet. Mellem forældre og personale, mellem dagtilbud og forældre og endelig forældrene imellem. Det er i disse relationer at småproblemer løses, at holdninger modnes og at inspiration og engagement videregives. Håbet er, at forældre derved får en bedre føling med deres barns hverdag og bliver trygge ved dagtilbuddet - til fordel for forældre, personale og ikke mindst for den vigtigste person - barnet. 

Endvidere tegner bestyrelsen forældrenes holdning i forhold til det politiske system. Bestyrelsen kan agere part i politiske spørgsmål, som vedrører det enkelte dagtilbud eller som har generel betydning for det børne- eller institutionspolitiske område. Det kan foregå som i direkte dialog med eksempelvis kommunens 1. magistrat, i samspil med andre bestyrelser, i dagspressen med videre. Hvorvidt, i hvilket omfang og på hvilken måde denne mulighed anvendes, beror alene på den til en hver tid aktuelle bestyrelsessammensætning og dennes prioriteringer.

Driftaftale

Vedtægter